Privacybeleid

I. INTRODUCTIE

Dit privacybeleid informeert bezoekers van de website www.life4marginallands.eu en eventuele begunstigden van de diensten en/of acties van het FWVL1 Interreg-projectconsortium2 over de wijze waarop het consortium de aan haar verstrekte informatie gebruikt en beschermt. Voor het gemak worden al deze personen in dit privacybeleid "cliënten" genoemd.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan te allen tijde door het projectconsortium worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de actualisering duidelijk worden aangegeven bovenaan het huidige beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant zodra zij online zijn gezet. De klant wordt daarom verzocht dit privacybeleid en de regels voor het gebruik van cookies regelmatig te raadplegen, om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

II. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen is het mogelijk de inhoud van de website www.life4marginallands.eu te raadplegen zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. In bepaalde gevallen is de cliënt zich er echter van bewust dat hij, bij gebreke van toezending van informatie, geen gebruik zal kunnen maken van de diensten van het consortium, die in punt 2 hieronder worden opgesomd (Doeleinden van de verwerking). Om gebruik te kunnen maken van de door het projectconsortium New-C-Land aangeboden diensten, kan dit consortium in bepaalde gevallen de klant verzoeken om "persoonlijke informatie" of "persoonsgegevens" te verstrekken.

Door de informatie door te geven die nodig is voor de uitvoering van de door het consortium New-C-Land project aangeboden diensten, aanvaardt de cliënt dat de persoonsgegevens door het consortium zullen worden verwerkt, voor de in punt 2 (Doeleinden van de verwerking) aangegeven doeleinden, alsmede voor de doeleinden die bij elke aanvraag worden vermeld. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 14 april 2016, informeert het projectconsortium u over het volgende:

1. Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de projectleider en vertegenwoordiger, Evi Michels (Universiteit Gent) en de websitebeheerder, de communicatieverantwoordelijke (ValBiom vzw). Zij waarborgt de juistheid en relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast zorgt zij ervoor dat zij voldoet aan de toepasselijke regelgeving en aan dit privacybeleid.

2. Doeleinden van de verwerking

Het FWVL New-C-Land Interreg project consortium verwerkt en bewaart uw gegevens:

3. Register voor gegevensverwerking

Het gegevensverwerkingsregister van het projectconsortium is een particuliere gegevensbank, die alleen toegankelijk is voor en beheerd wordt door het consortiumteam. Het voldoet aan de nieuwe EU-verordening die interne documentatie van de verwerking van "klantgegevens" voorschrijft.

4. Ontvangers

Alleen het projectconsortium New-C-Land is de ontvanger van de verstrekte persoonlijke informatie. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarop het consortium een beroep doet in het kader van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.

Noch het consortium, noch zijn onderaannemers, externe dienstverleners of partners zullen de persoonsgegevens van projectcliënten op de markt brengen.

De klant is zich ervan bewust dat, wanneer hij informatie deelt die bestemd is voor een publicatie van New-C-Land of enige inhoud die bestemd is om op de website www.life4marginallands.eu of de websites van de partners van het project te verschijnen, deze doorgegeven informatie openbaar kan zijn.

Hij/zij erkent tevens dat door deel te nemen aan een door het consortium (mede)georganiseerd evenement, hij/zij toestaat dat zijn/haar naam, voornaam en de naam van de organisatie waartoe hij/zij behoort, verschijnen in de lijst van deelnemers aan het evenement waaraan hij/zij deelneemt.

Het consortium van het New-C-Land project specificeert dat deze deelnemerslijst uitsluitend wordt meegedeeld aan de deelnemers die aanwezig zijn op het evenement in kwestie.

5. Duur van de opslag

Persoonsgegevens worden door het New-C-Land projectconsortium slechts bewaard gedurende de periode die overeenstemt met de hierboven vermelde doeleinden van de verzameling. In ieder geval zullen de gegevens niet langer dan 10 jaar worden bewaard, tenzij een wettelijke of contractuele verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

6. Rechten van de klant

De klant heeft de volgende rechten in overeenstemming met de hierboven vermelde Europese Verordening:

a. Recht op informatie

De cliënt heeft het recht geïnformeerd te worden over wat het projectconsortium met de verzamelde gegevens doet. Deze informatie is het doel van dit document.

b. Recht op toegang tot en mededeling van gegevens

De cliënt heeft recht op toegang tot en inzage in de hem betreffende persoonsgegevens die in het bezit zijn van het projectconsortium New-C-Land. De klant kan ook te weten komen hoe het consortium aan de gegevens is gekomen en aan wie deze zijn medegedeeld.

Gezien de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op het project rust, wordt het verzoek van de klant om toegang tot en raadpleging van de gegevens behandeld onder voorbehoud van bewijs van zijn identiteit, met name door overlegging van een elektronische of papieren kopie (vergezeld van een handtekening) van zijn identiteitskaart tijdens de geldigheidsduur daarvan. Het verzoek is in ieder geval kosteloos voor de klant. Het Consortium kan echter bezwaar maken tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren (bijvoorbeeld door hun aantal of hun repetitieve of systematische aard).

c. Recht op correctie van gegevens

De Europese verordening biedt de klant de mogelijkheid te verzoeken om rectificatie, bijwerking of schrapping van hem betreffende gegevens die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zouden zijn.

d. Recht van bezwaar

De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens in de volgende twee situaties

e. Recht op wissen van gegevens en intrekking van toestemming

De cliënt heeft het recht te verzoeken en te verkrijgen dat de hem betreffende gegevens waarover het Consortium beschikt, worden gewist. Het Consortium zal aan het verzoek van de klant voldoen indien :

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op grond van dit recht kan de opdrachtgever het projectconsortium verzoeken hem zijn gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te doen toekomen.

g. Modaliteiten voor de uitoefening van de rechten

Bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@newcland.eu.

7. Termijn voor antwoord

Het projectconsortium New-C-Land zal op het verzoek van de opdrachtgever reageren op dezelfde wijze als de opdrachtgever zijn recht uitoefent. Het verzoek van de cliënt zal worden beantwoord binnen de wettelijke termijn van één maand, of, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, binnen de wettelijke maximumtermijn van 3 maanden na ontvangst van het verzoek.

8. Personen die het recht hebben persoonsgegevens te raadplegen

Alleen het consortium van het New-C-Land project (partnerorganisaties en geassocieerde partners) is gemachtigd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 2.3 hierboven.

Deze personen hebben een redelijke behoefte aan de gegevens wegens de hun toevertrouwde taken en opdrachten of wegens de noodzakelijkheden in verband met de activiteiten van het consortium.

9. Bevoegde dienstverleners en overdracht naar een land buiten de Europese Unie

Het consortium deelt de cliënt tevens mee dat het een beroep kan doen op erkende dienstverleners om de verzameling en verwerking van de verstrekte gegevens te vergemakkelijken. De dienstverleners die belast zijn met de ontwikkeling van de media zijn

Het consortium heeft er zich eerder van vergewist dat de dienstverleners adequate garanties hebben toegepast en zich hebben gehouden aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Met name is waakzaamheid betracht ten aanzien van het bestaan van een rechtsgrondslag voor elke doorgifte van gegevens aan een derde land.

10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Het Consortium hoopt dat eventuele moeilijkheden in verband met de verwerking van de gegevens via een dialoog zullen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (rue de la presse, 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

III. BEELDSRECHTEN

1. Rechten van het consortium New-C-Land

Foto's en video's kunnen worden gemaakt tijdens evenementen die (mede) worden georganiseerd door het projectconsortium New-C-Land en andere evenementen waaraan het consortium als "partner" of "medeorganisator" deelneemt. Het is de bedoeling dat de beelden worden gepubliceerd op de website www.life4marginallands.eu of de websites van de projectpartners en op hun sociale netwerken. Overeenkomstig de beeldrechten is het gebruik van beelden die de identificatie van de cliënt mogelijk maken, onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt voor het gebruik ervan.

Zo niet, dan zal het consortium er geen openbaar gebruik van maken. De afbeeldingen op de website www.life4marginallands.eu zijn het exclusieve eigendom van het consortium en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt ter illustratie van een andere website of blog. Elke inbreuk kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

2. De klant

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het consortium van het project New-C-Land zich het recht voorbehoudt zijn/haar afbeelding te gebruiken in het kader van evenementen die (mede) door het consortium en een derde partij worden georganiseerd. Indien de opdrachtgever niet wil dat er een foto verschijnt, moet het projectconsortium daarvan in kennis worden gesteld (via de verantwoordelijke voor de verwerking - info@newcland.eu), onder duidelijke vermelding van het URL-adres en de foto in kwestie.

1 Het Interreg-project New-C-Land wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, OVAM, de Provincie West-Vlaanderen en Wallonië.

2 Projectpartners: UGent, ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, ValBiom asbl, INERIS, INAGRO, Atrasol, YNCREA, Chambre d'agriculture Nord Pas de Calais, DRAAF.